Kreditvillkor - finansieringstjänsten

Gäller från September 2009

1. Förfogande över krediten, limit
Kredittagaren erhåller en limit, en kreditgräns, som utgör det högsta belopp som kredittagaren får utnyttja i finansieringstjänsten. Limiten bestäms av Lantmännen och grundar sig bl.a. på omfattningen och inriktningen av kredittagarens verksamhet samt kredittagarens kreditvärdighet. Beviljad limit kan följaktligen förändras, ökas, nedsättas eller helt tas bort om kredittagarens verksamhet förändras eller om enligt Lantmännens bedömning kredittagarens kreditvärdighet ändras. 
Avlider kredittagaren, får dödsboet inte utan Lantmännens medgivande öka skuld på krediten.

2. Kredittid
30 dagar från fakturadatum + 11 månader. Den ungefärligt angivna kredittiden beror på att Lantmännen Lantbruk tillämpar veckofakturering. Den exakta kredittiden framgår av respektive faktura som ingår i finansieringstjänsten och som omfattas av dessa villkor.

3. Ränta
Dispositionsränta utgår, vilken beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som Lantmännen vid var tid tillämpar för kredit av detta slag. Den dispositionsräntesats som gäller visas på här

4. Dröjsmålsränta
Om betalning av kapital, ränta, dröjsmålsränta och/eller avgifter inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan löper med en räntesats motsvarande Riksbankens referensränta + 13 %.

5. Avräkningsordning
Vid betalning har Lantmännen rätt att avräkna samtliga på krediten förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

6. Kvittning
Lantmännen har alltid rätt att kvitta insatsmedel samt innestående medel på avräkningskonto (AK) och sparmedelskonto (SK) mot förfallna fakturor som omfattas av finansieringstjänsten.

7. Lantmännens åtagande
Lantmännen öppnar finansieringstjänsten för kredittagaren upp till ovan godkänd kreditlimit och i övrigt på de villkor som framgår av dessa villkor.

8. Kredittagarens åtagande
Kredittagaren åtar sig att iaktta bestämmelserna i dessa  ”Kreditvillkor – finansieringstjänst av september 2009”, som kredittagaren tagit del av

9. Samtycke för behandling av personuppgifter
Lantmännen behandlar personuppgifter om kredittagaren. Bland annat hämtas information om kredittagaren från Upplysningscentralen UC AB, vilka tillsammans med uppgifter som kredittagaren själv lämnar till Lantmännen och uppgifter som lantmännen redan har om kredittagaren behandlas för att ligga till grund för ett kreditbeslut, en s.k. kreditbedömning. De personuppgifter som Lantmännen behandlar i samband med kreditbedömningen behandlas även under kreditens löptid för en återkommande riskbedömning och klassificering av kredittagaren. Kredittagaren bekräftar genom sin underskrift av detta avtal att han/hon samtycker till att Lantmännen behandlar personuppgifterna som lagts till grund för kreditbeslutet även efter genomförd kreditbedömning på sätt som angivits ovan.

10. Lantmännens rätt att säga upp och/eller avbryta utnyttjandet av krediten
A) Kunden är medveten om och accepterar att Lantmännen från tid till annan kan ändra villkoren eller sluta tillhandahålla finansieringstjänsten. Sådant beslut får verkan från det datum som Lantmännen särskilt meddelar och får endast verkan framåt i tiden. Kundens befintliga fakturor i finansieringstjänsten fortsätter löpa på de betalningsvillkor som ingicks vid respektive köp.
B) Lantmännen förbehåller sig rätten att säga upp krediten till full betalning vid tidpunkt som Lantmännen bestämmer om:
• kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av beviljad kreditlimit i finansieringstjänsten, 
• kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av beviljad kreditlimit i finansieringstjänsten och dröjsmålet avser två eller flera fakturor,
• kredittagaren är i dröjsmål med betalning av fakturor som ej ingår i finansieringstjänsten,
• kredittagaren upphör att vara kund hos Lantmännen eller i övrigt upphör med sina sedvanliga inköp från Lantmännen,
• Lantmännen bedömer att risk föreligger att kredittagaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot Lantmännen,
• kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt kontraktet eller i övrigt mot Lantmännen,
• eventuell säkerhet för krediten eller annan förpliktelse som kredittagaren har mot Lantmännen inte längre är betryggande.

Meddelande om uppsägning av finansieringstjänsten sker skriftligen.

11. Överlåtelse av Lantmännens rättigheter och/eller skyldigheter
Lantmännen eller dess rättsinnehavare är berättigad att till annan överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta kontrakt.

12. Meddelanden, mm
Har meddelande, som rör detta kontrakt, av Lantmännen tillställts kredittagaren under den adress som är känd, skall meddelandet anses ha nått kredittagaren senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax, skall det anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast 24 timmar efter inlämnandet/avsändandet, lördagar, söndagar och helgdagar oräknade. Har meddelandet avsänts med e-post, skall det anses ha kommit kredittagaren tillhanda när Lantmännen erhållit ett så kallat läskvitto från kredittagaren. Kredittagaren är skyldig att underrätta Lantmännen om adressändring. Intill dess kredittagaren meddelat Lantmännen ny adress gäller kredittagarens tidigare angivna postadress, telefax och e-postadress som rätt adress. Dessa bestämmelser gäller inte meddelande för att förhindra preskription.

Gäller fr o m 5 oktober 2009.

Kreditvillkor - finansieringstjänsten (pdf)

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng