Beräknat klimatvärde

Lantmännen är ledande i utvecklingen av hållbara, klimatsmarta foder. Redan år 2008 började vi titta på foderråvarors klimatpåverkan och vi var först ut att beräkna klimatvärden på våra foder. Nu tar vi nästa steg.

Vad är klimatvärde?

Klimatvärde beräknas med livscykelanalys (LCA) och beskriver den samlade miljöpåverkan från en produkt i form av växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Med andra ord talar begreppet om hur mycket växthusgaser våra foder orsakar under sin livslängd.

Hur fungerar det?

Data för råvaror och fodertillsatsers klimatvärden har i första hand samlats in från erkända databaser. I vissa fall har vi även begärt data från våra leverantörer, alternativt beräknat klimatvärdet själva. Utöver foderingrediensens klimatvärde har även transport till foderfabrik samt energiförbrukning i fabrik för att blanda och värmebehandla fodret inkluderats i beräkningen. Summan av detta blir fodrets totala klimatpåverkan uttryckt i CO2-ekv (g/kg foder).

Varför använder vi klimatvärde?

Lantmännens mål att minska utsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020 för egen produktion uppnåddes redan år 2015. Därför har ett nytt mål satts om ytterligare 40 procents minskning till 2020. Ett led i att nå detta mål är att minska klimatbelastningen från Lantmännens foder.

Arbetet med klimatberäknade foder öppnar upp för möjligheten att sänka vår klimatpåverkan, både genom att ställa krav på våra leverantörer och i dialog med myndigheter. Beräkningen av våra foders klimatpåverkan är i första hand ett verktyg för att öka medvetenheten om våra foders klimatavtryck. Dock får vi aldrig glömma att fodereffektivitet, foder per producerad enhet, alltid är en grundförutsättning för en klimatsmart animalieproduktion.

Det kommer alltid vara svårt att jämföra beräknade klimatvärden mellan olika företag och aktörer. Transparens och tydlighet är därför otroligt viktig inför beräkningen av våra foders klimatvärden för att bibehålla hög trovärdighet. Klimatvärdena måste alltid följas av en kvalitetsbedömning om huruvida värdet tagits fram med ackrediterade beräkningar.

Klimatvärden i sig ska aldrig bli ett konkurrensmedel. För att nå framgång måste vi i branschen arbeta tillsammans och helst använda liknande metoder. Därför har Lantmännen, via föreningen Foder & Spannmål, tagit initiativ till att tillsammans med myndigheter och branschkollegor uppdatera och komplettera en nationell databas för våra vanligaste svenskproducerade foderråvaror.

Råvaruinblandningen påverkar

Foderråvarornas individuella klimatvärde vägs samman i våra recept och foderreceptens klimatpåverkan är därmed beroende av hur mycket av respektive råvara som inkluderas i receptet. Ofta bidrar spannmål mest till klimatvärdet eftersom det i många fall utgör den största delen i våra foder. Vissa foderråvaror bidrar med höga utsläpp på grund av att vi räknar med så kallad ”Land Use Change” (LUC), det vill säga att man bryter ny mark för odling, alternativt tränger undan annan produktion till områden där skog skövlas.

Allt fler leverantörer gör LCA på mindre komponenter såsom vitaminer och spårelement som även de inkluderas i klimatberäkningen.

Klimatvärdet är inte skrivet i sten

Klimatvärdena på våra olika artiklar kan skifta över tiden. Om ett klimatvärde plötsligt blir högre behöver inte det betyda att fodrets klimatvärde är försämrat. Det kan bero på att fler värden kommit in där det tidigare saknats data, eller att fodrets klimatpåverkan beräknats på ett säkrare vis. Klimatvärden på olika recept kan egentligen bara jämföras vid samma tidpunkt eftersom våra foderråvaror förändras och uppdateras kontinuerligt.  Vi kommer att arbeta kontinuerligt med att få in nyare och bättre värden från våra leverantörer och på så vis säkerställa kvaliteten på klimatvärdena i våra foder.

Påverkan från produktion

Vi strävar efter att ständigt effektivisera våra transporter och att minska energiförbrukningen i våra fabriker. Bilden nedan visar utveckling av koldioxidutsläpp från våra egna fabriker. I diagrammet ingår endast fabrikernas egna utsläpp kopplat till energiförbrukning vid foderproduktion.

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng