Lantmännen Lantbruk Restproduktspolicy

OBS! En ny policy är framtagen som gäller från och med skörd 2015. Du hittar den nya policyn på länken nedan.

Länk till nya policyn.

Nedanstående gäller till och med skörd 2014.

Lantmännen Lantbruks Restproduktspolicy anger vilka restprodukter som kan användas och hur dessa skall kvalitetssäkras. Med restprodukt avses t ex kommunalt avloppsslam, biogasrötrester och biprodukter från livsmedelsindustri och andra verksamheter med biologiskt material som råvara. En ansvarsfull användning av restprodukter medverkar till ett slutet kretslopp och återföring av växtnäring till åker. Restproduktspolicyn omfattar alla restprodukter tillförda till fält där den levererade råvaran har odlats. Restproduktspolicyn är anpassad till våra marknadskoncept; Standard, Premium och Eko.

Standard

Standard utgör minimikrav för alla leverantörer till Lantmännen Lantbruk, med eller utan avtal.

 • Avloppsslam som används skall uppfylla kraven för Svenskt Vattens certifieringssystem REVAQ.
 • Biogasrötrester skall uppfylla kraven enligt SPCR 120 och övriga restprodukter som används skall ingå i ett kvalitetssäkrat system hos leverantören av restprodukten. Systemet skall omfatta arbetssättet i hela produktionsprocessen fram till leverans och spridning av slutlig produkt. Att detta sker på ett korrekt sätt skall verifieras av ackrediterad tredje part enligt SS-EN 45011/45012.
 • Mottagaren av restprodukten skall försäkra sig om att denna är certifierad genom att erhålla ett godkänt verifikat från leverantören av den aktuella restprodukten. 

Restproduktsleverantörens kvalitetssäkringssystem skall minst säkerställa;•Att produkten är spårbar i hela kedjan.

 • Att lagrings-, transport- och spridningsverksamhet följer gällande regler. 
 • Att erforderliga hygieniseringskrav uppfylls.
 • Att ett systematiskt förbättringsarbete bedrivs avseende metaller och oönskade organiska ämnen.
 • Att lagar, lokala förordningar och föreskrifter följs, inkl. gällande gränsvärden.

Premium

 • Konventionellt (ej REVAQ-certifierat) slam får ej ha tillförts fältet sedan år 2000.

 • REVAQ-slam får ej ha tillförts fältet senare än den 30/6 2010
 • I respektive avtal anges om kunden har krav på ytterligare karenstider eller andra eventuella restriktioner för användning av på marknaden förekommande restprodukter. 

Eko

 • Konventionellt och/eller REVAQ-slam får ej ha tillförts fältet efter att det anmälts till KRAV-odling.
 • Användningen av restprodukter skall följa villkoren i KRAVs regelverk. 

Undantag/övergångsregler

 • Stallgödsel från gården, slamkalk och restprodukter från den egna odlingen undantas tills vidare från denna policy. Trekammarbrunnsslam från den egna gården får tills vidare användas efter hygienisering.
 • Denna restproduktpolicy implementeras 2008. Vara som fr o m skörd 2009 inte uppfyller restproduktpolicyn tas emot, särhålles och hanteras som exportvara. Under 2008 kommer uppgiften om slamanvändning på vår leveransförsäkran fortsatt utgöra grund för eventuell sortering och särhållning.  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng