Slam- och restproduktspolicy 2015

Från och med skörd 2015 har Lantmännen Lantbruk en ny slam- och restproduktspolicy.

Denna policy ersätter tidigare policy och gäller fr.o.m. skörd 2015. Policyn sätter lägstanivån för leverans av spannmål och andra grödor till Lantmännen Lantbruk, men observera att det kan finnas strängare krav i respektive kontrakt beroende på kunders specifika krav och då är det dessa som gäller. För KRAV-grödor gäller certifieringsreglerna.

Generella regler

 • Leveransförsäkran ska vara korrekt ifylld avseende slam- och restprodukter.
 • Lokala spridningsregler ska följas.

Kommunalt avloppsslam

 • Avloppsslam får användas endast om det kommer från REVAQ-certifierade reningsverk och slampartiet är godkänt enligt REVAQ:s regler.
 • Icke REVAQ-godkänt slam får inte ha tillförts senare är 7 (sju) år innan skörd, d.v.s. senast hösten 2007 för skörd 2014.

Fraktioner från små avlopp

 • Ska komma från en SPCR 178-certifierad anläggning. 
 • Trekammarbrunnsslam är inte godkänt fr.o.m. 2018. Till dess får trekammarbrunnsslam användas om följande kriterier är uppfyllda:
  • Hygienisering är genomförd. Lagring i ett år eller ureahygienisering är exempel på lämpliga hygieniseringsmetoder
  • Slammet innehåller enbart fekalier, urin samt tvätt och sköljvatten från det egna hushållet
  • Får inte spridas på samma areal som annat avloppsslam
  • Miljömärkta hushållskemikalier används.

Biogasrötrester

 • Ska komma från en SPCR 120-certifierad anläggning. 
 • Undantaget är gårdsbiogasanläggning som rötar substrat i form av stallgödsel, vall- eller majsensilage och andra produkter från odlingen.

Övriga restprodukter

 • Övriga organiska restprodukter, så som stallgödsel, kalk från sockertillverkning och restprodukter från den egna odlingen, är tillåtna om lagstiftning och lokala spridningsregler följs.

 

Var uppmärksam på att våra kunders krav kan ändras och därmed möjligheterna att få avsättning för spannmål som odlats på slamgödslad mark. 

 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng